SC02 บ้านกอกกับความเป็นมาที่น่าสนใจ

     เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 เป็นเดือนที่สองของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับครัวเรือน จากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังแบบสังเขปกันไปแล้ว ครั้งนี้กระผมจะพาไปทำความรู้จักกับบ้านกอก หมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ธรมมชาติและป่าไม้ที่สวยงาม และมีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ไล่เลี่ยกันกับชุมชนบ้านทุ่งวังที่มีประวัติยาวนานและเป็นที่มาของชื่อตำบลอีกด้วย 

     ชุมชนบ้านทุ่งวัง สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณมาตั้งแต่สมัยทวาราวดี ต่อมากลายเป็นชุมชนร้างอาจจะด้วยสาเหตุจากภัยธรรมชาติ หรือสงคราม ประชาชนจึงกระจัดกระจายไปตั้งชุมชนเล็ก ๆ ตามป่า หรือชายแดน เรียกว่า “เขมรป่าดง”  มีการพบพระพุทธรูป และแผ่นหิน ที่เป็นใบเสมา จากการสัมภาษณ์ นายอ่อน บูรณขจร กำนันตำบลทุ่งวัง คนแรก คำว่า บ้านทุ่งวัง แต่ก่อนเรียกว่า “บ้านโตงเนียง” แปลว่า “ชิงช้าของหญิง” ในช่วงต้นรัชกาลที่ 5  ได้มีกลุ่มคนที่อพยพมาจากเมืองท่าตูมและเมืองจอมพระ โดยมีผู้นำกลุ่ม 3 คน ประกอบด้วย ขุนชนะ  ขุนประทะแดง และขุนทึง นำครอบครัวมาตั้งหลักแหล่งบริเวณโนนดินสูงบ้านทุ่งวัง ทำให้กลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ.2481  ได้ยกฐานะเป็นตำบลทุ่งวัง ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอสตึก (อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) (สุวัฒน์ อุ่นทานนท์,2563)

     บ้านกอก เป็นชุมชนริมหนองน้ำขนาดใหญ่ที่ชื่อ บึงทัพค่าย ที่เป็นแหล่งน้ำที่มีอยู่ก่อนหมู่บ้านกอกจะเกิดขึ้น เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำสำคัญ ของ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองทัพค่าย บ้านกอก บ้านดอนแก้ว รวมไปถึงบ้านหนองแวงบางส่วน ซึ่งกลุ่มคนที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ ชุมชนแห่งนี้ ก็เป็นกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองท่าตูมและเมืองจอมพระ เข้ามาอยู่อาศัย ณ บริเวณนี้ มีอาชีพทำการเกษตร ทำการเพาะปลูกพืชผักไว้บริโภค และจำหน่าย ทำให้มีร่ายได้ให้กับครอบครัวด้วย และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก

     ประวัติความเป็นมาแบบสังเขป จากการสอบถามอดีตผู้ใหญ่บ้าน เล่าว่า ที่ชื่อว่า บ้านกอก เพราะว่า มีต้นมะกอกขนาดใหญ่อยู่ที่กลางหมู่บ้าน และกลุ่มเชื้อชาติก็มีที่มาจากกลุ่มที่อพยพมาจากเมืองท่าตูมและเมืองจอมพระ ซึ่งเป็นกลุ่มคนชาว “กูย” หรือ ส่วย ผสมกับกลุ่มคนชาวลาว ที่พูดภาษาอีสานเป็นหลัก รวมถึงชาวเขมรบางส่วน แต่เป็นส่วนน้อย สมัยก่อนที่ตำบลกระสังยังเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทุ่งวัง บ่านกอกอยู่หมู่ที่ 7 เนื่องจากการแยกตัวออกไปของตำบลกระสัง ปัจจุบันเลยอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านกอก ตำบลทุ่งวัง เรื่อยมา

     ปัจจุบันบ้านกอก เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง มีครัวเรือน ประมาณ 100กว่าครัวเรือน อาชีพทำการเกษตร ทำการเพาะปลูกพืชผักไว้บริโภค และจำหน่าย ทำให้มีร่ายได้ให้กับครอบครัวด้วย และเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เพราะมีทั้งป่าไม้ และพันธ์ปลาหลากหลายชนิดที่บ้านหนองทัพค่ายอนุรักษ์ไว้นั่นเอง โดยรวมแล้ว บ้านกอกกับบ้านหนองทัพค่ายเป็นหมู่บ้านที่ใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน เพียงแต่แบ่งหมู่บ้านออกไปตามประชากรที่เพิ่มขึ้นมานั่นเอง

 

 

 

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู