“ทุ่งวัง สมหวัง”

จารุวรรณ สุวรรณขันธ์

     จะว่าไปแล้วตำบลทุ่งวังมีทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางเศรษฐกิจ ที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อ และให้ความสำคัญกับการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม โดยเป็นนมัสการหลวงพ่อใหญ่ ดงแสนตอ ให้คงสืบต่อไป

    “ตำบลทุ่งวัง” หลังจากที่ต้องลงพื้นที่ในเดือนที่ 2 (มีนาคม 2564) ของการปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทำให้ทราบว่าบ้านสมหวัง หมู่ 8 แยกออกจากบ้านทุ่งวัง หมู่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านสมหวัง เพื่อให้คล้องจองกับบ้านทุ่งวัง มีจำนวนประชากร 609 คน มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย มีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เช่น ทำบุญเดือนสามบุญข้าวเปลือก รวมถึงการร่วมกิจกรรมนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย บ้านสมหวัง หมู่ 8 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพที่เป็นเกษตรกรรม เป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้ชุมชน หนองน้ำสาธารณะชุมชน  ในส่วนของประชากรก็มีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักสามัคคีต่อกัน ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานส่วนรวมได้เป็นอย่างดี นี่จึงเป็นเสน่ห์ของชุมชนนี้ที่จะทำให้ บ้านสมหวัง หมู่ 8  เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทุ่งวังที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่แพ้ชุมชนอื่นเช่นกัน

          ในเรื่องจุดเด่นของชุมชนนับได้ว่า บ้านสมหวัง หมู่ 8 มีวัฒนธรรมเหล่านี้เองที่ทำให้ชุมชนนี้เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่น่าอยู่ น่าสนใจ และสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกในหลายรูปแบบ

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู