“หนึ่งในสมาชิก….ตำบลทุ่งวัง”

 

สายฝน เยรัมย์

 

จากบทความในเดือนที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงครั้งแรกของข้าพเจ้าที่ได้ไปเยือน  ณ  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  และได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมา  มาพอสมควร  ซึ่งในบทความนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหมู่บ้านโคกอะโตด เป็นหมู่ที่ 11 ของตำบททุ่งวัง บ้านโคกอะโตดเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีประวัติและสถานที่น่าสนใจอีกหมู่บ้านหนึ่งในตำบลทุ่งวัง ซึ่งมีประวัติและสถานที่ ดังนี้

หมู่บ้านโคกอะโตดก่อตั้งอย่างเป็นทางการและประกาศเป็นหมู่บ้าน เมื่อปี พ.ศ 2524 ซึ่งแยกออกจากบ้านทุ่งวัง ประกอบไปด้วย 3 ชุมชนคือ

  1. ชุมชนเขมร ซึ่งอพยมมาจากบ้านทุ่งวัง
  2. ชุมชนส่วย ซึ่งอพยมมาจากบ้านตามุ่ง บ้านภูดิน ต.กระโพ จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์
  3. ชุมชนลาว ซึ่งอพยมมาจาก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

แต่ก่อนเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ตามท้องไร่ ท้องนาของตัวเอง เป็นส่วนหนึ่งของบ้านทุ่งวัง ซึ่งมีนาย พรมมา คู่กระสังข์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ซึ่งปัจจุบันได้เสียชีวิตแล้ว และมีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ นายอุดร งามสะพรั่ง และในปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 109 ครัวเรือน

นอกจากนี้บ้านโคกอะโตด ยังมีวัดป่าโคกอะโตดเป็นวัดขึ้นชื่ออีกวัดหนึ่งในตำบลทุ่งวังก็ว่าได้ เพราะว่าวัดป่าโคกอะโตดเป็นวัดนิกาย ธรรมยุค สายหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน เป็นที่ประติบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์      จึงนับได้ว่าวัดป่าโคกอะโตดนั้นเป็นที่นับถือ สักการะของชาวบ้านโคกอะโตดและคนในชุมชนตำบลทุ่งวังร่วมถึงชาวบ้านในระแวกนั้นก็ว่าได้ ซึ่งปัจจุบันมี พระปลัดสุวิโรจน์ ธมฺมาสโย เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าโคกอะโตด ซึ่งวัดป่าโคกอะโตดมีที่ตั้งที่ ถนน อบจ.บร 3210 (บ้านสตึก – บ้านโนนจำปา) ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150

จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลรวมถึงความเป็นมาของหมู่บ้านเเละสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านโคกอะโตดเเล้ว ข้าพเจ้ามีความประทับใจในตัวของผู้นำของหมู่บ้านร่วมถึงชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับข้อมูลต่างๆที่  ต้องขอขอบคุณ ณ ที่นี้ไว้ด้วย

 

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู