มารู้จักหมู่บ้าน OTOP  “ หนองเกาะน้อย ”

อรวรรณ์ เถิงใจ ประชาชน

 

            บ้านหนองเกาะน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชากรทั้งหมด 69 หลังคาเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าว และทำไร่อ้อย โดยส่วนใหญ่การทำ การเกษตรนี้จะใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและจำหน่ายเพื่อนำมาจุนเจือภายในครัวเรือน 

            ทั้งนี้ยังได้มีการทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้ โดยมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีบ้านหนองเกาะน้อยในการทอ กก ไหล เพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื่อ กระเป๋า ฯลฯ เป็นสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของตำบลทุ่งวัง โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและผู้นำชุมชนนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่สุบรรณ สีลำเนา และคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นหัวเรือใหญ่ ในการบุกเบิกและพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว

     

           ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง  ในระดับชุมชน เพื่อพัฒนาสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ชุมชน ให้เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยียนและใช้จ่ายเงินในชุมชน เป็นการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง และสามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

        

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู