“เซราะแคดเตี๊ยบ”(บ้านคุ้มต่ำ)

 

นางสาวสุภัสตรา เยวรัมย์

                 ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4 ของการลงพื้นที่สำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาลัย) กันแล้วนะคะ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบของเราคือตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นั่นเอง เรามาดูกันเลยนะคะว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้าง

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านตาลอง เป็นชุมชนที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเขายังขึ้นชื่อเป็นหนึ่งใน 50 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับประเทศอีกด้วย   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองเกาะน้อยมีศูนย์หัตถกรรมด้านเสื่อทอกกซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยและท้องถิ่น เป็นกิจกรรมผลิตเพื่อการพึ่งพาตัวเอง  ชาวบ้านได้ทอเสื่อกกเป็นอาชีพเสริม และได้มีการจดทะเบียนกลุ่มอย่างเป็นทางการ จนได้รับรางวัลสินค้า OTOP มาแล้ว และสุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอมุ่งเน้นไปที่ชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านคุ้มต่ำ หมู่ 3 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผู้เขียนได้รับผิดชอบ ไปดูกันเลย บ้านคุ้มต่ำสมัยก่อนเคยเป็นชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูงคูน้ำล้อมรอบ 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นปราการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและศัตรู   วิถีชีวิตการเป็นอยู่  ประเพณีวัฒนธรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา เป็นนาปีมากกว่านาปรังนอกจากนี้ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ในบางครัวเรือนก็จะเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงกระบือ เลี้ยงวัว ประเพณีวัฒนธรรม ก็เป็นไปตามช่วงเวลา อาทิเช่น งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ งานทำบุญหมู่บ้าน  งานบวช ประเพณีแซนโฎนตา ในยามเสร็จจากการเก็บเกี่ยวในบางครัวเรือนจะทำตุ๊กตาไหมพรม   และสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากนนั้นคือหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอแห่งวัดโนนสูงทุ่งสว่าง ที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มีความเลื่อมใสศรัทธา “ประวัติความเป็นมาหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ บนเนินดินสูงเมืองเก่าบ้านทุ่งวังในอดีตที่เรียกว่า “เมืองโตงเนียง”  มีการค้นพบพระพุทธรูปสูงใหญ่ปางมารวิชัย  สมัยขอมเรืองอำนาจ ราวพุทธศตวรรษที่ 17 ทำด้วยหินทรายสีคล้ายดินลูกรังแดงอมส้ม  หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 2.10 เมตร นั่งประทับบนหินทรายที่นำมาเรียงกันเป็นแท่นหันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังองค์พระพุทธรูปพิงกับต้นมะค่าแต้ ซึ่งเคยเกิดไฟไหม้แต่องค์พระพุทธรูปมิได้รับความเสียหายแต่ประการใด จึงที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไปตั้งชื่อตามลักษณะที่พบพระพุทธรูปว่า “หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ”   (ที่มา : ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ )”   ปัจจุบันมีการจัดงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ  ในช่วงเดือนเมษายน ของทุก ๆ ปี ระหว่างวันที่  13-15 เมษายน เพื่อรักษาประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น และเป็นช่วงเวลาของวันหยุดยาว ของลูกหลานหรือชาวบ้านละแวกใกล้เคียงที่ทำงานอยู่ไกลบ้าน หรือทำงานอยู่ต่างจังหวัดนอกจากจะได้กลับมาพักผ่อนอยู่บ้านแล้วนั่น ยังมีโอกาสได้มานมัสการ กราบไหว้ หรือทำบุญ ในงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่อีกด้วย  มหรสพในช่วงกลางคืนก็จะมี  มวย ภาพยนตร์ ร้านปาลูกโป่ง เหมือนงานวัดทั่วๆไป “หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ” ปัจจุบันอัญเชิญไว้ภายในวัดโนนสูงทุ่งสว่างตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในการลงพื้นที่ของทุกๆ ครั้ง สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคือ การได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีเรื่อยมา ยังคงเห็นรอยยิ้มที่เป็นที่เป็นมิตร น้ำเสียงที่อ่อนโยนและความเป็นกันเองและสิ่งสำคัญในการทำงานในทุกๆครั้ง คือการได้ทีมร่วมงานที่ดี

 

           

           

 

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู