“เรื่อง สุขใจที่ดอนแก้ว”

           จากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังพอสังเขปแล้ว วันนี้กระผมจะมาเล่าถึงหมู่ 9 บ้านดอนแก้วจากการลงพื้นที่ของกระผม ได้ทราบถึงพื้นที่โดยรวมของหมู่บ้านประมาณ 2100 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1350 ไร่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย 350 ไร่และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 570 ไร่

            หมู่ 9 บ้านดอนแก้ว เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลทุ่งวัง มีครัวเรือนประมาณ 121 ครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 คุ้มใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำการเกษตรมาก ดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้านดอนแก้วจะประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย ปลูกมันสำประหลัง และในแต่ละครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ไว้รับประทานกันเองในแต่ละครัวเรือนอีกด้วยและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งยังปลอดสารพิษ และชาวบ้านดอนแก้ว มีน้ำใจที่ดีต่อพวกเราในการไปลงพื้นที่สำรวจ ความเป็นอยู่ของชาวบ้านเรียบง่าย มีความเป็นกันเอง 

           หมู่บ้านดอนแก้ว มีแหล่งน้ำธรรมชาติถึง 4 หนองน้ำด้วยกัน ทางทิศตะวันออกและทิศใต้ติดกับแม่น้ำลำชีมีขนาดใหญ่ดังนั้นในช่วงหน้าแล้งจะไม่แห้งขอด ลำน้ำชีจึงใช้ในการเกษตรของชาวบ้านดอนแก้วเป็นแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำตำบลทุ่งวัง และยังเป็นแหล่งอุปโภค ของชาวหมู่บ้านดอนแก้ว และยังเป็นที่ทำการเลี้ยง ปศุสัตว์ เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชาวที่ใช้ในการจับสัตว์น้ำ กุ้ง หอย ปู ปลาแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือช่วง ฤดูฝนน้ำหลากน้ำได้ท่วมหมู่บ้าน และพื้นเกษตรกรรมของชาวบ้าน ได้รับความเสียหาย ในช่วงฤดูฝน

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู