“หมู่คนสมหวัง”

จารุวรรณ สุวรรณขันธ์

            จาก 15 หมู่บ้านในตำบลทุ่งวัง หมู่บ้านสมหวัง หมู่ 8 เป็นหมู่บ้านที่แยกออกจากบ้านทุ่งวัง หมู่ 1 เป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรม ประเพณี ที่สวยงาม มีอาชีพที่แน่นอนหลากหลายในการดำรงชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกหมู่บ้านหนึ่ง

บ้านสมหวังเป็นหมู่บ้านที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เบียดเบียนกัน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และมีกลุ่มอาชีพพัฒนารายได้ ประชากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รักสามัคคี ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานส่วนรวมอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในด้านประเพณี วัฒนธรรม จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ดี กิจกรรมที่ว่านั้นมีหลากหลายที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านสมหวัง หมู่ 8

  • การทำบุญเดือนสามบุญข้าวเปลือก
  • การเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีของตำบลทุ่งวังนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ มีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ(สงกรานต์)
  • ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน ณ กีฬาดงแสนตอเกมส์
  • กิจกรรมเต้นบาสโลม ร่วมกับ รพ.สต. ทุ่งวัง

กิจกรรมเหล่านี้อาจจะเหมือนหรือต่างกันขึ้นอยู่กับผู้นำชุมชนและความรักสามัคคีกันของคนในชุมชนด้วย

บ้านสมหวัง หมู่ 8 นอกจากเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามแล้ว ประชากรในหมู่บ้านยังเป็นมิตรต่อกัน เอื้ออาทรต่อกัน สามัคคีกัน เหล่านี้จึงทำให้ชุมชนบ้านสมหวัง หมู่ 8 จึงมีผู้คนพูดถึงอยู่เสมอ

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู