‘’ ชุมชนบ้านยางงาม บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง’’

 

                                                                                             ศศิวิมล รสหอม

            จากผลการดำเนินงานการลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน บ้านยางงาม หมู่10 ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งชาวบ้านมีการจัดทำพื้นที่การเกษตรที่เป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหาร เศรษฐกิจ และช่วยเหลือฟื้นฟู แหล่งน้ำ ลำธาร ให้กลับมากักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ทั้งนี้ยังได้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ และมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าตามลำน้ำมูลที่มีทั้งป่าบุ่งป่าทามและป่าเต็งรัง เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งหาอาหารชนิดอื่นๆของชุมชน  ไม่ว่าจะเป็น เห็ด ไข่มดแดงสมุนไพรหรือพืชผักอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการเพาะปลูก  

         ด้านการพัฒนาคนในชุมชน มีการพัฒนาศักยภาพผู้นาชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน หรือมีการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ตรวจสอบครัวเรือนโดยมีการรับรอง สำหรับการพัฒนาหมู่บ้านเป็นอย่างดี ของชุมชนคือ แกนนำชุมชน เป็นแกนหลักในการพัฒนาชุมชน ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานกลุ่ม กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนหมู่บ้านได้ช่วยหนุนเสริมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี และชุมชนแห่งนี้ ยังมีพื้นที่ปลูกพืชที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ข้าว พืชผักสวนครัวอินทรีย์ มีการรวมกลุ่มของปราชญ์ชุมชน มีผู้รู้ หลากหลายทั้งเรื่องจักสาน การทำเกษตรอินทรีย์ การทอผ้ามีทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น ป่า ดิน การจัดการน้ำโดยชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นในชุมชน พัฒนาการปลูกพืชให้ตรงกับความต้องการของตลาด

        ทั้งหมดคือต้นทุนทางชุมชนที่จะนำพาชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหาชองคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งจะทำให้มองเห็นคุณค่าที่มีอยู่นำมาใช้ให้เหมาะสมและยั่งยืน

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู