‘’ COVID-19 ชาวทุ่งวังเราต้องรอด ’’

 

            ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19(COVID-19)เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจแพร่เชื้อได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่าน สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลายหรือฝอยละอองขนาดใหญ่จากทางเดินหายใจที่เกิดจากการไอ จาม การพูดคุยโดยเข้าสู่ร่างกายได้ทางเยื่อบุต่างๆ เช่นตา จมูก ปาก    

           ในปัจจุบันสถานการณ์โควิด-19 ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางคณะผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณการ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในเดือนนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมCovid-19 week ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ได้เข้าไปให้ความรู้และรณรงค์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ให้กับคนในชุมชนตำบลทุ่งวัง ได้ลงพื้นที่สอบถามประชาสัมพันธ์ ในการฉีดวัคซีนการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับคนในชุมชน และลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน ศาสนสถาน ชุมชนและบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น เช่นหน้ากากอนามัย,เจลแอลกอฮอล์ ไว้ใช้ในสถาณการณ์โควิดระบาดเช่นนี้

          กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลทุ่งวังจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำเดือนมิถุนายนขณะนี้ แม้ว่าประชาชนในตำบลทุ่งวังจะมีความต้องการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญคือการป้องกันตัวเองตามมาตรการ แต่จากที่ได้ลงสำรวจพื้นที่ประชาชนในตำบลทุ่งวัง ส่วนใหญ่มีการสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อไปในที่สาธารณะ ตรวจวัดไข้ก่อนเข้าออกในสถานที่ต่างๆ และล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ทุกคนตระหนักถึงการดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองจากสถานที่สุ่มเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อคนในชุมชนนั่นเอง

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู