“การดูแล ความช่วยเหลือ ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิค -19”

พรรณราย   ติดใจดี

                     บทบาทหน้าที่หรือการแสดงออกของพวกเราที่เป็นอาสาสมัคร เมื่ออยู่ในสถานการณ์ ทางสังคมหนึ่งโดยยึดถือฐานะและหน้าที่ทางสังคมที่กำหนดไว้ในบรรทัดฐานเป็นมูลฐานความถูกต้องและสมควร ของบทบาทนั้น ๆ พวกเราที่เป็นอาสาสมัคร จึงตัดสินใจแสดงบทบาทต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเมื่อต้องเกี่ยวข้องสมาคมกับบุคคลอื่น

                    เมื่อพวกเราที่เป็นอาสาสมัคร ปฏิบัติตามบทบาททางสังคมดังที่ได้ระบุไว้ในบรรทัดฐาน จะเป็นแนวทางเดียวกัน บังเกิดความเป็นระเบียบและความสงบภายในสังคม  การทำตามบทบาทที่คาดหวังย่อมได้รับการยอมรับและการส่งเสริมและ อาสาสมัครทำหน้าที่ให้บริการสังคมโดยปราศจากค่าตอบแทนหรือรางวัลใด ๆ ซึ่งการให้บริการและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นๆ สังคม โดยจะช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น ความคิด แรงงาน กําลังทรัพย์ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

                     จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าพวกเราที่เป็นอาสาสมัคร มีบทบาทสำคัญในการให้การดูแล ให้ความช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมในการป้องกันโควิค -19

 

 

 

                                                                            

อื่นๆ

เมนู