สินค้าเพื่ออาชีพหลัก

                จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า โควิด-19 ที่ได้มีการแพร่กระจายกันไปอย่างแพร่หลายเป็นวงกว้างในประเทศไทย จนทำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งต่อโรคระบาดนี้ และมีผลเสียต่างๆตามมามากมายนับไม่ถ้วน

จากผลเสียที่ตามมาได้ส่งผลต่อผู้ประกอบอาชีพเป็นอย่างมาก เพราะบางพื้นที่ต้องมีการเดินทางไปประกอบอาชีพที่ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ภาครัฐจึงได้มีแนวคิดจัดทำ“โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย” ขึ้นมาเพื่อช่วยผลักดันให้ชุมชนได้มีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และในโครงการนี้เอง “ตำบลทุ่งวัง” จึงเป็นอีกหนึ่งตำบลที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการนี้ มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีประมาณ 30 คน เพื่อเป็นฐานอาชีพให้ชุมชนสามารถนำไปสร้างอาชีพได้ “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย” ได้นำอาชีพที่ทางโครงการได้จัดทำขึ้นมาหรือที่เรียกชื่อ ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นี้ว่า “เครื่องสำอางจากใยไหม ” โดยการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มสตรีเพื่อนำไปปฏิบัติสร้างอาชีพ และโดย“โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย” จะเป็นผู้ขยายฐานตลาดที่สามารถขายผลิตภัณฑ์ได้บนตลาดออนไลน์ทำให้ชุมชนได้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต่อไปอีก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลเสียเป็นอย่างมากอยู่ในขณะนี้จนทำให้ผู้ประกอบอาชีพเกิดความลำบาก “โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย” เป็นโครงการเดียวที่จะช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพหรือผู้ว่างงานมีอาชีพและมีรายได้สู่ชุมชนและครอบครัว

อื่นๆ

เมนู