ตำบลทุ่งวัง  เป็นพื้นที่ที่มีผู้คนต่างแวะมาเยี่ยมเยือนและมาท่องเที่ยวอย่างมิขาดสาย เนื่องจากหลาย ๆ ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนา ความเชื่อของคนในท้องถิ่น และด้วยความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ ก่อให้เกิดเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  นับเป็นเสน่ห์ของชุมชน มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมานานจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลาน การถักทอเครื่องนุ่งห่มจากเส้นใยไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ มีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เช่น การทอเสื่อกก การทำกระเป๋าจากต้นกก  การจักสานจากไม้ไผ่ และได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นสินค้า OTOP ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมือง คือ หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของคนในพื้นที่ และผู้คนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทางมาท่องเที่ยว ต่างก็มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

          แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในปัจจุบันยังคงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และได้ขยายออกเป็นวงกว้าง เกิดคลัสเตอร์ใหม่ในหลายพื้นที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน จากที่เคยเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนมากมาย มีการจัดกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดี แต่ทุกอย่างกลับต้องหยุดชะงักลง  ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกัน แต่ทุกคนก็ต้องระวังตัวและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพราะ เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครติดเชื้อไวรัสบ้าง ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่ปกติ รายได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนก็ลดลงมากไปเลยทีเดียว ตลาดสินค้าออนไลน์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถใช้แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แม้ว่าตลาดสินค้าออนไลน์จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จริงอยู่ แต่อัตราการแข่งขันค่อนข้างสูงผู้ค้ามีหลายรายเลยทีเดียว ดังนั้น เราต้องหาจุดเด่นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เลือกซื้อสินค้า การออกแบบ Package ให้มีความน่าสนใจ ทางกลุ่มจึงได้จัดอบรมในหัวข้อ “การเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน ผ่าน Google meet และสตรีมสดผ่านช่องทาง YouTube โดยอาจารย์วรินทร์พิพัชร   วัชรพงษ์เกษม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

 

          จากการอบรม “เรื่องการเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์” สำหรับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่มีความสนใจศึกษาที่อยากจะทำธุรกิจออนไลน์ สามารถนำความรู้ เทคนิควิธีการต่าง ๆ ที่ได้จากการอบรม ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่นนี้ ตลาดสินค้าออนไลน์จึงเป็นอีกตัวเลือก และเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง คนในชุมชน รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่   ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู