SC02 “จิตอาสา พัฒนาทุ่งวัง”

ขนิษฐา ศรีบุญเรือง

                     เนื่องจากปัจจุบันนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนในเขตชุมชนชนบทยังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เป็นเวลานาน ส่งผลให้อาคารโรงเรียนเกิดความเสื่อมโทรม ทำให้ทางหลักสูตรและคณะผู้จ้างงาน มีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับจิตใจของผู้จ้างงาน ให้มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้น คระผู้จ้างงานจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาโรงเรียนในเขตพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผิดชอบ

                      ในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ทีมคณะผู้จ้างงาน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ U2T ได้เดินทางไปจัดกิจกรรม “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด- 19” ที่โรงเรียนบ้านหนองครก หมู่ที่ 7 บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โดยกิจกรรมจิตอาสาที่ทำคือ มอบสิ่งของ อุปกรณ์ทางกีฬาให้กับโรงเรียน และปรับปรุงสถานที่ที่เสื่อมโทรมให้น่าอยู่ขึ้น ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน เช่น ช่วยกันทำความสะอาดภายในอาคาร โรงอาหาร หอประชุม เก็บขยะ ตัดต้นไม้ และตัดหญ้าบริเวณสนามฟุตบอล ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมจิตอาสาจาก ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พร้อมด้วยประชาชนในชุมชน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดีขึ้น ทำให้สถานศึกษาแห่งนี้น่าอยู่ขึ้นพร้อมที่จะใช้งาน และสามารถเปิดให้มีการเรียนการสอนได้ตามปกติ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น

                       สรุปการทำโครงการจิตอาสาในครั้งนี้ทำให้ปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะหรือจิตอาสา ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้จ้างงาน ได้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเองและสังคม ได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเพื่อให้ดำเนินงานกิจกรรมต่อไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                         

     

 

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู