“จิตอาสาทำได้โดยไม่ต้องมีทุน”

ลลิตา  บำรุง

     กิจกรรมอาสาสมัครเป็นกระบวนการของการฝึก “การให้” ที่ดี เป็นการยอมสละตน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขวิกฤติปัญหาของสังคม ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึงความละเอียดอ่อนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวมากขึ้น สัมผัสความจริง เชื่อมโยงเหตุและปัจจัยความสุขและความทุกข์ เจริญสติในการปฏิบัติงาน ที่ศาสนาพุทธ เรียกว่า พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เพื่อให้เกิด “การให้” ที่ดี 

     ที่ผ่านมาหลายคนอาจเคยชินกับการทำความดีด้วยการใช้เงินลงทุนในการทำบุญไม่ค่อยอยากออกแรง ช่วยเหลือเพราะถือว่าการทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้มีบุญบารมีจะทำให้คน ๆ นั้นได้บุญมากขึ้น จึงมักทำบุญกับพระ บริจาคเงินสร้างโบสถ์ แต่ละเลยการ “ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์” 

     พวกเราผู้จ้างงานได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านหนองครก กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบริบทของสถานศึกษาที่สำคัญในชุมชนทุ่งวังให้สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการปรับบริบทของโรงเรียนโดยการตัดหญ้า ตัดต้นไม้ ตั้งแต่บริเวณทางเข้าโรงเรียนจนถึงภายในบริเวณโรงเรียน การทำความสะอาดบริเวณหอประชุมโรงเรียนโดยการกวาดพื้น ล้างพื้น รวมไปถึงถูพื้นให้แห้ง และยังร่วมด้วยช่วยกันกวาดเศษใบไม้และขยะในบริเวณโรงเรียนอีกด้วย

 

                      

                     

     นอกจากกิจกรรมนี้ทำให้เห็นถึงการมีจิตอาสาในการร่วมมือกันปรับบริบทโรงเรียนในชุมชนทุ่งวังให้สะอาดแล้ว ยังเห็นถึงการร่วมแรงร่วมใจในการช่วยกันเข็ญรถจากการติดหล่มจากชาวบ้านและผู้จ้างงาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นจิตอาสาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ต้องลงทุน

     กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นการร่วมมือกันปรับบริบทโรงเรียนโดยชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองครก คณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก และผู้จ้างงานตำบลทุ่งวัง ซึ่งจากกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถทำกิจกรรมจิตอาสาได้โดยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเพียงแค่ลงแรงในการลงมือทำเท่านั้น และการทำ “กิจกรรมจิตอาสา” ไม่ว่าจะเป็นงานใด ๆ ก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนเป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้น กิจกรรมจิตอาสาสามารถทำได้โดยไม่ได้จำกัดเพศ วัย การศึกษา อาชีพ ฐานะ หรือข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ้น เพียงแค่มีจิตใจเป็น“จิตอาสา” ที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นหรือสังคมก็เพียงพอแล้ว

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู