“ช่วยกันคนละไม้ คนละมือ”

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราชาวตำบลทุ่งวัง ทั้งด้านเศรษฐกจ สังคม สุขภาพอนามัย สาธารณูปโภค รวมทั้งการดำรงชีวิตของคนในชุมชน และยังรวมไปถึงด้านการศึกษาทำให้ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ถึงอย่างไรพวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวังและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก็ตระหนักและให้ความสำคัญแก่การศึกษาของน้องๆ ในชุมชน เราจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา และร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เราได้ทำกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน ทำให้เราได้เห็นพลังของคนในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ ทำให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและชาวU2T

         พวกเราชาวตำบลทุ่งวัง ขอให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นวิกฤตของการระบาดของโควิด-19 ไปด้วยกัน ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และคนในครอบครัว รวมทั้งชุมชนของเราให้เข้มแข็ง เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู