โครงการจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน ต้านภัยโควิด19

ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

              จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่ 8 ได้เข้าไปช่วยชาวบ้านในชุมชนพัฒนาและแปรรูปให้เป็นสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้จากทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งในเดือนที่ 9 นี้ได้มีการปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเป็นเรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา ซึงมีความสอดคล้องกับการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

              การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำจิตอาสาเพื่อช่วยในการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเลือกสถานที่สำคัญในชุมชนตำบลทุ่งวังนั่นก็คือโรงเรียนบ้านหนองครก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ชาวบ้านได้ส่งบุตรหลานเข้าไปเพื่อรับการศึกษา และทำกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภค เป็นต้น               

              ทางโครงการจึงได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องกิจกรรมนอกห้องเรียนจึงได้เข้าไปช่วยในพัฒนาโรงเรียน โดยการนำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด เข้าไปบริจาคในแก่โรงเรียนบ้านหนองครก เพื่อใช้ในการจัดการเรีนรการสอน รวมไปถึงร่วมมือกับคณะครู อาจารย์ และกลุ่ม อสม. เพื่อช่วยทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนให้สามารถใช้พื้นที่ในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนหนองครกได้เหล่าเรียน ฝึกฝนความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตัวเองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


      

      


อื่นๆ

เมนู