1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. SC02 โครงการจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

SC02 โครงการจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา พาเจริญ ประเภทประชาชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้สมรรถนะการบริหารจัดการตนเอง SC02 โครงการจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 ในโครงการของทางมหาวิทยาลัย

งานจิตอาสา คือ งานแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์ โดยเต็มใจ สมัครใจ อิ่มใจ ซาบซึ้งใจ ปีติสุข ที่พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์ ในการทำกิจกรรม หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น

จากการที่ข้าพเจ้า นางสาวสุนันทา พาเจริญ และทีมงาน ได้จัดทำโครงการจิตอาสาลงพื้นที่ทำกิจกรรมและมอบอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้มีการลงพื้นที่มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียนและเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสากับอาจารย์ผู้ดูแลตำบล ผู้นำหมู่บ้าน อสม. (อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน) และทีมงานผู้ปฏิบัติงาน โดยได้ช่วยกันทำความสะอาดภายในโรงเรียน โรงอาหารและพื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิค-19 และเชื้อไวรัสต่างๆทำให้โรงเรียนสะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกคนในโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมของโรงเรียนบ้านหนองครก

   

 

อื่นๆ

เมนู