“สร้างรายได้ให้ทุ่งวังของเรา”

           การยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค๔.0 (Startup Community )(Sc-02) การสร้างและพัฒนาCreative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) อบรมเชิงปฎิบัติการอบรมเชิงปฎิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) ณ ศาลาอเนกประสงค์ ตำบล ทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                                                 

             จากสถานการณ์  โควิด-19  การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง   ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆในการดำเนินชิวิตประจำวันของประชาชนในชุมชนอย่างมากและทุกคนต้องร่วมมือกันสวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยงและใช้เจลล้างมือบ่อย

 

              ซึ่งทาง U2Tกลุ่มจ้างงาน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีประชาชนมาเข้าร่วมโครงการ และร่วมมือกันทำผลิตภัณฑ์จนครบทุกขั้นตอนการผลิต บรรจุผลิตภัณฑ์เรียบร้อย ร่วมถึงได้รับเอกสารที่มีวิธีการสอนทำ ส่วนผสมที่ต้องใช้ และ วิธีการใช้อย่างถูกวิธี

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู