สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชุมชน

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

                      ภารกิจสำหรับผู้จ้างงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ ผู้จ้างงานได้รับหมอบหมายให้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีการจัดอบรมมอบความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารจัดการและการประกอบกิจการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างรอบด้าน เพื่อเป็นมาตรฐานสากลให้กับทางชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

                โดยรายละเอียดของกิจกรรมอบรมพัฒนาสัมมาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน ทำบรรจุภัณฑ์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานและเพิ่มทักษะการทำตลอดออนไลน์ ณ ศาลาหมู่บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ มีประชาชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้จ้างงานทั้งภาคบัณฑิตจบใหม่ ภาคประชาชน ภาคนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการเองและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการอบรมให้ความรู้ เรื่องการสร้างแบรนด์ การสร้างโรงเรือน การขอจดสิทธิบัตรของผลิตภัณฑ์ องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบถ้วน และในช่วงบ่ายจะเป็นการลงมือปฏิบัติจริงในการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น การทำสบู่เหลวจากพืชสมุนไพร การทำสบู่ก้อนจากพืชสมุนไพร เป็นต้น ทำให้ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ทั้งในด้านทฤษฎีและในด้านปฏิบัติ พร้อมที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำองบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู