ผลิตภัณฑ์ยกระดับตำบล

           โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในหลายๆด้าน ทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม จะเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย นำมาร่วมโครงการสามารถยกระดับตำบลได้เป็นอย่างดี

           ที่กล่าวเช่นนี้เป็นเพราะว่าจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เศรษฐกิจในประเทศได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงทำให้ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย เกิดขึ้น  สำหรับตำบลทุ่งวังเป็นหนึ่งตำบลในโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ทางโครงการเองจึงได้มีการยกระดับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทสบู่ขึ้นมา ที่มีทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน ซึ่งชุมชนตำบลทุ่งวังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสบู่สมุนไพรที่สามารถหาได้ตามท้องถิ่น  เพื่อสร้างเป็นจุดขายพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นไปอีกวิธีหนึ่งด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค ๔.๐ นั้นเอง

        

       

              ไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนชุมชนตำบลทุ่งวังสามารถทำได้ตาม โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นสบู่สมุนไพรพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักขึ้นชื่อของดีตำบลทุ่งวังและยังสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ได้อีก

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู