1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. U2T โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community) (SC-02) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

U2T โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community) (SC-02) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)

U2T โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community) (SC-02) การสร้างและพัฒนา Creative Economy(การยกระดับการท่องเที่ยว)

 

เมตตา   โหรารัมย์

U2T โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 (Startup community) ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ SC-02 จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนได้ลงพื้นที่ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

 จากสถานการณ์ในปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบอย่างแพร่หลายในวงกว้าง ทำให้ลำบากต่อการประกอบอาชีพบางอาชีพต้องหยุดและขาดรายได้ กิจกรรมนี้จึงตอบโจทย์ของชุมชนได้เป็นอย่างมาก การนำความรู้ใหม่ ผลิตภัณฑ์มาอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพจากสถานการปัจจุบัน หรืออาจสามารถเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน หรือพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมอบรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนการผลิต ได้รับวิธิการทำและขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน พร้อมกับวิธีการใช้อย่างถูกวิธี มีด้วยกันทั้งหมด 6 ผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น เจลมาร์กหน้าน้ำนมไหม เจลมาร์กหน้ามัลเบอรี่ ผลพอกหน้าสมุนไพร สบู่ก้อนใสน้ำนมไหม สบู่ก้อนใสมัลเบอรี่ สบูเหลวมัลเบอรี่

 

 

 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะได้ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อย สามารถผลิตใช้เองในชีวิตประจำวัน และต่อยอดผลิตภัณฑ์นี้ได้เป็นอย่างดี สร้างรายได้หลัก รายได้เสริม ตอบสนองจากสถานการณ์ปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู