ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                        ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่                              (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

บุญกฐิน เป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ ซึ่งจำพรรษาแล้ว เริ่มตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นเขตทอดกฐินตามหลักพระวินัย

มูลเหตุมีการทำบุญกฐินซึ่งมีเรื่องเล่าว่า พระภิกษุชาวเมืองปาฐา 30 รูป จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระเชตวันมหาวิหาร แต่จวนใกล้กำหนดเข้าพรรษาเสียก่อน จึงหยุดจำพรรษาที่เมืองสาเกต พอออกพรรษาแล้วก็รีบพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทั้ง ๆ ที่ผ้าสบงจีวรเปื้อนเปรอะ เนื่องจากระยะทางไกลและฝน ผ้าสบงจีวรจึงเปียกน้ำและเปื้อนโคลน จะหาผ้าผลัดเปลี่ยนก็ไม่มี พระพุทธเจ้าทรงเห็นความลำบากของพระภิกษุเช่นกัน จึงมีพุทธบัญญัติให้พระภิกษุแสวงหาผ้าและรับผ้ากฐินได้ตามกำหนด

ในการทอดกฐินนั้น มีกฐิน 3 ประเภท
ก. จุลกฐิน (กฐินแล่น) คือ กฐินที่มีการเตรียมและการทอดกฐินเสร็จภายใจ 24 ชั่วโมง
ข. มหากฐิน
ค. กฐินตกค้าง คำว่า “กฐินตกค้าง” คือวัดซึ่งพระสงฆ์จำพรรษาและปวารณาแล้ว ไม่มีใครจองกฐิน

พิธีทำบุญทอดกฐิน เจ้าภาพจะมีการจองวัดและกำหนดวันทอดล่วงหน้า เตรียมผ้าไตร จีวร พร้อมอัฐบริขาร ตลอดบริวารอื่น ๆ และเครื่องไทยทาน ก่อนนำกฐินไปทอดมักมีการคบงัน วันรุ่งขึ้นก็เคลื่อนขบวนไปสู่วัดที่ทอด เมื่อนำองค์กฐินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียนประทักษิณรอบวัดหรือรอบพระอุโบสถสามรอบ จึงนำผ้ากฐินและเครื่องประกอบอื่น ๆ ไปถวายพระสงฆ์ที่โบสถ์หรือศาลาการเปรียญ เมื่อทำพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ทำพิธีรับแล้วเป็นเสร็จพิธีสามัคคี

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายอำเภอแคนดง นายกกิ่งกาชาดอำเภอแคนดง คณะข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีตำบลแคนดงและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแคนดง องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแคนดงพร้อมด้วยพ่อค้า ประชาชนอำเภอแคนดง ได้ร่วมกันจัดกฐินสามัคคีอำเภอแคนดง ประจำปี 2564

ทอดถวาย ณ วัดสว่างอารมณ์หัวฝายโนนพยอม ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล รวมทั้งทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

          

  • การดำเนินงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง

– เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นายอรรถพล สนสกุล ป อาวุโส พร้อมด้วย ป.ศูนย์ดำรงธรรม ได้ลงพื้นที่ตามที่มีการร้องเรียนประเด็นข้อพิพาทที่ดิน ในพื้นที่ ม.8 ต.แคนดง และ ม.3 ต.ดงพลอง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      

  • การดำเนินงานด้านการสนับสนุน
  • ติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องดำเนินการเตรียมพร้อมก่อนไปใช้สิทธิ ดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ศาลากลางจังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน โดยสามารถดูประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

  1. ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. เอกสารแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่แจ้งไปยังเจ้าบ้าน
  3. ตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ ซึ่งจะทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

       

  • การดำเนินงานในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ 

– เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เป็นฝ่ายสนับสนุนประจำจุดคัดกรอง คอยช่วยเหลือประชาชนที่มารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

   

– เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดราษฎร์สามัคคี ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

          

อื่นๆ

เมนู