“เราจะก้าวไปด้วยกัน”

อรวรรณ์ เถิงใจ

          ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19 ทำให้คนว่างงานและชุมชนขาดรายได้ พวกเราชาว U2T และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดการอบรมสัมมาชีพเกี่ยวกับการทำสบู่ ทั้งสบู่เหลวและสบู่ก้อน ให้กับชุมชน บ้านตาลอง หมู่ 7 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีที่ขึ้นชื่อของตำบลทุ่งวัง

          จุดประสงค์หลักในการจัดอบรม เพื่อสร้างทางเลือกให้กับชุมชนในการแตกยอดผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึ้น เพื่อเป็นของขาย ของฝาก ของที่ระลึก และเพื่อนำวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไหม หม่อน ลูกหม่อน เป็นต้น เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้เพื่มมากขี้น และเพื่อแตกยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชน ซึ่งพวกเราชาวU2Tหวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชมชนอย่างยั่งยืน

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู