“ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP”

พรรณราย        ติดใจดี

         ในเดือนนี้ทางกลุ่มU2T SC02 ได้จัดกิจกรรมยกระดับและให้ความรู้ด้านการผลิตสินค้า OTOP อย่างการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ และหากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชนได้

      

         กลุ่ม U2T SC02 ได้การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้การทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ และการอบรมครั้งนี้ทางกลุ่ม U2T SC02 ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลิตภัณฑ์และให้ความรู้ทางด้านการพัฒนาทางด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งวัง เพื่อเป็นแนวทางให้คนในชุมชนได้มีผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนและสามารถสร้างอาชีพได้

         

         การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้า เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี  การยกระดับสินค้าชุมชน OTOP จะสามารถช่วยคนในชุมชนได้มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชน ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู