กิจกรรมการอบรมผลิตภัณฑ์กา

          ข้าพเจ้านางสาวสายฝน เยรัมย์ ภาคประชาชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร SC-02 ตำบลทุ่งวัง โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าและทีมงานรวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564โดยได้จัดกิจกรรมอบรมการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมกิจกรรมและอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้พวกเราทีมงาน U2T ตำบลทุ่งวัง ได้มีการใช้มาตรการที่เคร่งครัดและรัดกุม เพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดการแพร่ขยายเชื้อโควิด 19 อีกด้วย โดยการอบรมครั้งนี้ทางเราได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็นช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่สามารถจดได้และไม่ได้ให้แก่ชาวบ้านที่เข้าอบรม นอกจากนี้ท่านวิทยากรยังให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างไรให้เป็นที่น่าสนใจ และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์การทำสบู่ โดยมีพวกเราผู้ปฏิบัติงานทีมงานU2T ตำบลทุ่งวัง ช่วยให้คำแนะนำและปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันกับชาวบ้าน หลังจบกิจกรรมอบรมพวกเราผู้ปฏิบัติงานทีมงานU2T ตำบลทุ่งวัง และอาจารย์ประจำหลักสูตรได้มอบผลิตภัณฑ์ ที่ทำขึ้นให้แก่ชาวบ้านที่เข้าร่วมอบรมไปใช้อีกด้วย
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้พวกเราทีมงานU2T ตำบลทุ่งวัง ขอขอบคุณท่านวิทยากรและอาจารย์ประจำหลักสูตรที่บรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมการอบรมการทำผลิตภัณฑ์สบู่ครั้งนี้ และขอบคุณท่านผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตลอดมา

     

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู