“ผลิตภัณฑ์สบู่ by บ้านตุงเวียง”

                   การปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายนนี้นับว่าเป็นเดือนที่ 10 ของการทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ยังคงมีกิจกรรมที่ดีอย่างต่อเนื่องที่ได้ทำร่วมกับชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมการทำ สบู่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมเดือนนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่น การจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ และในช่วงบ่ายจะเป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรมโดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้ให้ความรู้และนำทำกิจกรรม สำหรับในช่วงเช้าการจัดกิจกรรมอบรม มีท่านวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ในชุมชนให้ได้มาตรฐานสินค้า และบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่ เช่น ประวัติความเป็นมา จุดเริ่มต้นของการทำสบู่ ขั้นตอนหรือกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร และเราจะผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของเราอย่างไรให้เป็นน่าสนใจ น่าดึงดูดหรือแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จากแบรนด์อื่น และแปลกใหม่เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจต่อตลาดและผู้บริโภค การสร้างตลาดออนไลน์ให้เข้าถึงได้ง่ายเช่นการสร้างเพจ เป็นต้น ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายบรรยายและดำเนินการทำกิจกรรมโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมในช่วงบ่ายเป็นการลงมือทำสบู่โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม มีกลุ่มชาวบ้าน กลุ่มผู้จ้างงาน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก เช่น การตวงวัตถุดิบ การกวนการคนให้เข้ากัน การใส่วัตถุดิบแต่งกลิ่น ตลอดจนการห่อบรรจุภัณฑ์

สำหรับการลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณท่านวิทยากร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่บรรยายให้ความรู้ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตัวแทนชาวบ้านบ้านตาลองที่ให้ความร่วมมือและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

   

   

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู