ชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์

วีระพล ภูหัวไร่

            ในเดือนพฤศจิกายนนี้ทางกลุ่ม U2T SC02 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาสินค้าให้กับประชาชนในตำบลทุ่งวัง

            จากเดือนนี้ทางกลุ่ม U2T SC02 ได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ทางกลุ่มU2T SC02 ได้เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ก้อนและสบู่เหลว การที่ทางกลุ่มU2T SC02ได้มีการดำเนินการโครการยกระดับและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนจึงมีได้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการที่เชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์และวิธีการทำผลิตภัณฑ์เผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

          โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP จะสามารถช่วยคนในชุมชนได้มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นของชุมชนได้ และสามารถยกระดับให้คนในชุมชนมีอาชีพเพื่อหารายได้ต่อไป

 

   

อื่นๆ

เมนู