จากการร่วมกลุ่มของ  sco2 กลุ่มจ้างงาน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก  จ. บุรีรัมย์ ที่สร้างรากฐานให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกๆเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์โควิด19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกคนยังให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือบ่อยๆ  จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน ประชาชนให้ความสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันหาวัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อลดสารเคมี  ยาฆ่าแมลงเป็นน้ำหมักที่ปลอดสารพิษ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนลดรายจ่าย มีรายได้เสริม  ส่งเสริมอาชีพในยามว่างจากกาทำนา


กลุ่มสมาชิกตำบลทุ่งวังขอขอบคุณut2 กลุ่มจ้างงานตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์อย่างมากที่มีโครงการดีๆเกิดขึ้น ทำไห้ประชาชนได้ร่วมกลุ่มกัน ร่วมมือร่วมใจกันกันใจกันเกิดความสามัคคีในชุมชน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และหวังอย่าวยิ่งว่าจะมีโครงการดีๆอย่างนี้จะยังมีอยู่ในตำบลต่อไป ขอบคุณครับ

 

อื่นๆ

เมนู