“U2T ร่วมกันนำทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ด้วยการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์”

กานดา กองแก้ม

จากสถานการณ์ โรคระบาด โควิท-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นได้มีโครงการที่มีชื่อย่อว่า U2T ได้ทำการจ้างงานขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำ มีรายได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดแพร่กระจายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้โครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาจนถึงเดือนสุดท้ายของการจ้างงาน พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ทำงานด้วยความตั้งใจ
ที่จะพัฒนาและทำให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการที่ตั้งไว้เป็นอย่างดีมาตลอดในเดือนนี้พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
ก็ได้มีการร่วมกันรวมกลุ่มปรึกษากัน ประสานงานเข้าไปในชุมชนของตำบลทุ่งวัง เพื่อที่จะทำกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ซึ่งเดือนนี้เราได้ลงพื้นที่ที่บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมในครั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมอย่างมากเหมือนเช่นเคย การอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เราใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่แล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นใบไม้แห้ง ต้นกล้วย เศษอาหารต่างๆ ซึ่งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาย่อยสลายและทำปุ๋ยหมักได้ และยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรที่เราไม่ใช้แล้วได้เป็นอย่างดี

 

 

ตลอดระยะเวลาจ้างงานที่ผ่านมานั้น พวกเราชาว U2T ได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ต่างๆจากโครงการนี้ อีกทั้งโครงการนี้ยังสร้างรอยยิ้ม มิตรภาพระหว่างผู้จ้างงานและประชาชน ทำให้เกิดการร่วมกันพัฒนาให้โครงการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู