ทรัพยากรท้องถิ่นสร้างปุ๋ย สร้างอาชีพ ลดรายจ่าย

ขนิษฐา ศรีบุญเรือง

                          การดำเนินงานของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย U2T ได้เดินทางมาช่วงเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพื่อทำตามเป้าหมายของโครงการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชุมชนเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ยั่งยืน และให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นำไปสู่การสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชน ด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุ ผลพลอยได้จากชุมชนให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็น การนำสมุนไพรในท้องถิ่น มาทำผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งได้จัดทำไปก่อนหน้านี้แล้ว หรือพืชผลทางการเกษตรที่สามารถนำมาต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
                         ผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความสำคัญของต้นทุนในการทำการเกษตรของเกษตรกรในชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากปุ๋ยในท้องตลาดทุกวันนี้มีราคาสูง ทำให้เกษตรกรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น และเพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยทางการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดทำโครงการอบรมฝึกทักษะอาชีพที่จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดทำโครงการในครั้งนี้ คือ “แนวทางท่องเที่ยวตำบลหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์” ณ บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

                         โดยผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับประชาชน เกษตรกร ทำปุ๋ยอินทรีย์ หรือน้ำหมักที่ใช้ในการปลูกผักสวนครัว หรือพืชผลในไร่นา และอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงมือทำ เช่น การนำเศษต้นกล้วย ใบไม้ไผ่ ได้เรียนรู้การใช้ส่วนผสมของการทำปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชาชนในชุมชน ทีมผู้ปฏิบัติงานจากโครงการ U2T พร้อมด้วยอำนวยความสะดวกจากกลุ่มทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มาช่วยดูแลในเรื่องของการเฝ้าระวัง การเว้นระยยะห่าง เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 อีกด้วย จึงทำให้การจัดโครงการในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี อีกทั้งประชาชนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำเกษตรได้เป็นอย่างดี

                            จากโครงการดังกล่าวจะทำให้ชุมชนได้มีกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสร้างสัมมาอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเป็นชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี และเพื่อการเป็นอยู่ในอนาคตที่ดีขึ้น

 

   

     

     

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู