ปุ๋ยธรรมชาติที่เราต้องมี

 

กฤษณพล  สีเสือ

 

     จากเดือนที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสบู่ เพื่อเป็นหนึ่งในรายได้เสริมและเป็นสินค้าให้แก่ชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ภายในเดือนธันวาคมนี้ทางผู้จ้างงานได้จัดทำปุ๋ยธรรมชาติและบอกคุณประโยชน์ที่แตกต่างจากปุ๋ยเคมี

     การทำปุ๋ยหมักธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสิ่งของธรรมชาติที่ชาวบ้านชาวทุ่งวังสามารถหาได้ง่าย และไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากปุ๋ยธรรมชาติประกอบด้วยมูลสัตว์ เศษใบไม้และผลไม้ที่ได้ผสมกับหัวเชื้อเร่งการหมัก ทำให้การทำปุ๋ยหมักธรรมชาตินั้นเร่งผลผลิตได้ฉับไวเหมาะแก่นำมาประกอบการเกษตรอย่างยิ่ง เพราะปุ๋ยเคมีนั้นประกอบจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และทำให้ผักและผลไม้นั้น มีสารตกค้าง ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆเช่น โรคไค โรคตับ และโรคลำไส้ อื่นๆที่เป็นสารตกค้าง ทำให้ผักและผลไม้ของชาวบ้าน เป็นธรรมชาติ ผู้ใหญ่ทานได้ เด็กทานดี 

     ผลจากการปฎิบัติงานของผู้จ้างงานประจำตำบลนั้นได้เล็งเห็นถึงปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือไม่ว่าการเก็บข้อมูล การอบรมให้แก่ชาวบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่ทางโครงการ U2T นั้นได้ตั้งเอาไว้ ดังนั้นกิจกรรมที่ผ่านมาได้ผลตอบรับได้ดีและตรงตามเป้าหมาย

อื่นๆ

เมนู