1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. การอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน ประชาชนให้ความสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันหาวัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อลดสารเคมี ยาฆ่าแมลง เป็นน้ำหมักที่ปลอดสารพิษ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนลดรายจ่าย มีรายได้เสริม ส่งเสริมอาชีพในยามว่างจากการทำนา

การอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน ประชาชนให้ความสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันหาวัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อลดสารเคมี ยาฆ่าแมลง เป็นน้ำหมักที่ปลอดสารพิษ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนลดรายจ่าย มีรายได้เสริม ส่งเสริมอาชีพในยามว่างจากการทำนา

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์

เมตตา  โหรารัมย์

 

           

จากการร่วมกลุ่มของ  sco2กลุ่มจ้างงาน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก  จ. บุรีรัมย์ ที่สร้างรากฐานให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในทุกๆเดือนที่ผ่านมา ถึงแม้สถานการณ์โควิด19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ประชาชนทุกคนยังให้ความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือบ่อยๆ  จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

         การอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์ก็เช่นกัน ทำให้ประชาชนให้ความสนใจ ร่วมมือ ร่วมใจกันหาวัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้ เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยอินทรีย์ และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อลดสารเคมี  ยาฆ่าแมลงเป็นน้ำหมักที่ปลอดสารพิษ และลดต้นทุนให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนลดรายจ่าย มีรายได้เสริม  ส่งเสริมอาชีพในยามว่างจากการทำนา เละเวลาว่างจากงานประจำ

                                           

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการอบรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่สนใจ ประชานชนทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะนำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้อย่างดีเยี่ยม

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู