โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)


การปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

ศูนย์ดำรงธรรม พื้นที่แห่งความหวัง ที่พึ่งของประชาชน   ได้จัดตั้งขึ้นในศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่บูรณาการทุกส่วนราชการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และเป็นสุข นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งในที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ของประเทศไทย

การให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม ดำเนินการภายใต้กรอบภารกิจ 7 มิติ
ได้แก่ 1. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน และไม่ได้รับความเป็นธรรม 2. บริการเบ็ดเสร็จ ภายในหน่วยงานเดียว ตามคำขอของประชาชน เช่น งานบริการทางทะเบียนบุคคล 3. บริการรับ-ส่งต่อ เรื่องที่มีความยุ่งยากชับซ้อน เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 4. บริการด้านข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการ 5. บริการให้คำปรึกษา สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 6. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า พร้อมจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว บูรณาการสรรพกำลังของทุกหน่วยงาน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน
หรือมีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในพื้นที่ และ 7.ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ขอบเขตภารกิจภายในห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ     

1 .รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
2 .การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว (ONE STOP SERVICE)
3 .การส่งต่อเรื่องและประสานการดำเนินการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Link)
4 .การบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลทางราชการ/บริการให้คำปรึกษา
5 .รับเรื่องราวความต้องการ หรือข้อเสนอแนะของประชาชน
6 .การจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว (Mobile Team) เพื่อความช่วยเหลือประชาชนในกรณีเร่งด่วน
7 .การปฏิบัติตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัด

กิจกรรมอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ 

   

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอแคนดง เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบด้วย
– เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแคนดง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
– เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแคนดงจิตอาสาพระราชทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย โดยได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นฤมล วะลาฤทธิ์

อื่นๆ

เมนู