“ ทุ่งวังมีอะไรดี ”

อรวรรณ์ เถิงใจ

           ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่รอเหล่านักทักเที่ยวมาค้นหาวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตาลอง โฮมสเตย์หนองเกาะน้อย สินค้า OTOP เสื่อกก, กระเป๋าสานหนองเกาะน้อย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลทุ่งวัง ป่าชุมชนอุดมทรัพย์ บึงหนองทัพค่าย และที่ขาดไม่ได้คือวัดหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นที่เคารพนับถือ และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลทุ่งวังและชุมชนใกล้เคียง

            การลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านบ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยาการที่มีอยู่ในท้องถิ่นและเศษขยะ เช่น ใบไม้ เศษอาหารที่กินเหลือในชีวิตประจำวัน มาทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เป็นผู้ฝึกอบรมพร้อมทั้ง ผู้จ้างงาน ตัวแทนชาวบ้าน ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งมี 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เป็นการอบรมภาคทฤษฏี ช่วงที่ 2 เป็นการลงมือปฏิบัติจริง

           ในทำปุ๋ยอินทรีย์ได้ใช้เศษใบไม้ ต้นกล้วย และอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งช่วยลดปริมาณขยะที่มีอยู่ภายครัวเรือนและชุมชนให้ลดลง ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์จะมีจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุ ที่ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น ทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดี และเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินที่เป็นประโยชน์ จึงช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้ได้ช่วยให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร และเป็นการนำความรู้มาสู่ชุมชน ชุมชนสามารถนำความรู้ไปเผยแผ่กับชุมชนรอบข้างได้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และเกิดประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุด

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู