การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทร์

พรรณราย ติดใจดี

              เดือนธันวาคม เป็นเดือนสุดท้ายของปีและเป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของผมกับโครงการ U2T ซึ่งมันจะเป็นกิจกรรมในเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีนี้ คือกิจกรรมที่ลงพื้นที่ไปจัดอบรมให้แก่คนในชุมชน ตำบลทุ่งวัง ในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทร์ เนื่องจากในปัจจุบันในการทำเกษตร

จากสถานการณ์ โรคระบาด โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเดือนนี้พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีการจัดกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทร์ ซึ่งการอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ เราสามารถใช้ทรัพยากรในชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่นใบไม้แห้ง ต้นกล้วย เศษอาหารต่างๆ  ซึ่งทรัพยากรต่างๆเหล่านี้สามารถนำมาย่อยสลายและทำปุ๋ยหมักได้ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการอธิบายโดยนักบรรยาย และผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำปุ๋ยอินทร์จากทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ทางทีมงานได้มอบปุ๋ยหมักและหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้และพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้นการอบรมในครั้งนี้อาจจะช่วยให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี และลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรไม่มากก็น้อย

 

อื่นๆ

เมนู