“ทำปุ๋ยอินทรีย์กัน”

                 ข้าพเจ้านางสาวสายฝน เยรัมย์ ภาคประชาชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมนี้นั้นนับว่าเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานภายใต้โครงการนี้

เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมาข้าพเจ้าและผู้ปฏิบัติงานรวมถึงชาวบ้านตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง “การนำทรัพยากรในชุมชนมาทำปุ๋ยอินทรีย์” ณ หมู่บ้านหนองทัพค่าย ม.๖ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำเกษตรของชุมชน ซึ่งอาชีพหลักของคนในชุมชน ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ เช่น แกลบ ใบไม้ กิ่งไม้ เศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ และเศษอาหารที่สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมักเพื่อนำมาใช้ในการเกษตรเป็นต้น ซึ่งหาได้ง่ายในชุมชน เพราะว่าปุ๋ยเคมีในปัจจุบันนั้นมีต้นทุนที่สูงมาก ทางคณะอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้จัดอบรมวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขึ้น เพื่อช่วยในการปรับสภาพดินให้มีความร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดีและยังมีแร่ธาตุต่าง ๆ มากมายทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้เราสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้โดยไม่ต้องอาศัยปุ๋ยเคมีอย่างเดียวซึ่งเป็นการลดต้นทุนอีกทางด้วย

ในการอบรมครั้งนี้ทางข้าพเจ้าและทีมงาน u2t ตำบลทุ่งวัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีให้กับชาวบ้านเพื่อสามารถนำความรู้และวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถทำเองได้นำไปใช้ในการเกษตรและช่วยลดต้นทุนในการผลิตให้กับชาวบ้านในระยะยาวต่อไป

             

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู