“เสน่ห์ของชุมชน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์”

        การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเดือนนี้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม เวลา 09.00.คณะผู้ปฏิบัติงาน ชาวU2T SC02 ตำบลทุ่งวัง และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านบ้านหนองทัพค่าย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการทำปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เป็นผู้มาบรรยาย พร้อมทั้งกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยและกลุ่มผู้ปฎิงานเอง หลังจากที่อาจารย์บรรยายเสร็จและได้มีการให้กลุ่มตัวแทนชาวบ้านพร้อมทั้งผู้ปฎิบัติงานได้ลงมือทำปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณขยะอินทรีย์เข้าระบบการจัดการขยะได้และปุ๋ยหมักยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุ ทำให้โครงสร้างของดินดีขึ้น เช่น ร่วนซุย ระบายน้ำดีเป็นแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตในดินที่เป็นประโยชน์ จึงช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้น เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนของตนเองเพื่อให้พืชผักสวนครัวนั้นปราศจากสารเคมีและมีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคมีในการทำการเกษตร และเป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือเศษอาหารมาใช้ในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง และเมื่อมีการพัฒนาแล้วก็สามารถนำความรู้ไปเผยแผ่กับครัวเรือนรอบข้างด้วยเช่นกัน และยังให้ชาวบ้านนำไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรได้อีก พร้อมทั้งเป็นการลดต้นทุนไปในตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน

      ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญา ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางเศรษฐกิจ หากจะพูดถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน บริบทโดยรวมของชาวบ้านนั้น ตามที่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ก็จะเห็นได้ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไป การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็คืออาชีพเกษตรกร,รับจ้างทั่วไป,ทำนา,ทำไร่,ทำสวน,ปลูกผัก,เลี้ยงเป็ด,เลี้ยงไก่,ค้าขาย  และมีสินค้า O-TOP ของแต่ละหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวนอกจากการเกษตรและ ชุมชนท่องเที่ยวO-TOPนวัตวิถีแล้ว ยังมีวัดโนนสูงทุ่งสว่างหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน เป็นสถานที่กราบไว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนในครอบครัวเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของ ตำบลทุ่งวังได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ รดน้ำดำหัว ไหว้พระที่เป็นวัฒนธรรมความเชื่อ และให้ความสำคัญกับการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยเป็นงานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอให้คงอยู่สืบไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านของตำบลทุ่งวัง ได้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป  

      เห็นได้เลยว่าตำบลทุ่งวัง เป็นตำบลหนึ่งที่ได้รับการยกย่องในสินค้าO-TOPและเกษตรกรรม จึงเป็นตำบลนำร่องในด้านนี้ และ เป็นตำบลหนึ่งที่มีรายชื่อในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัยฯที่จะสามารถนำพาให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จและเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู