“คิดถึง ณ ทุ่งวัง”

             การปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือนธันวาคม  ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ยังคงมีกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน์ส่งท้ายโครงการ นั่นคือกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์และยังส่งเสริมแนวทางท่องเที่ยวในชุมชนอีกด้วย

กิจกรรมครั้งนี้คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์  เช่น ใบไม้ เศษใบไม้ที่ทับถม กิ่งไม้ เศษอาหาร ซึ่งสามารถหาได้ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหมัก เพื่อลดรายจ่าย และลดการใช้ปุ๋ยเคมีในพื้นที่เกษตรอีกด้วย  เดิมทีชาวบ้านจะใช้ปุ๋ยเคมีในการทำการเกษตรเพราะชาวบ้านยังไม่มีหน่วยงานหรือความรู้ในการที่จะทำปุ๋ยหมักเองได้ การทำกิจกรรมครั้งนี้นับว่าได้ความรู้และมีประโยชน์ต่อชาวบ้านเป็นอย่างมาก  นอกจากมีกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แล้วนั้น  หมู่บ้านหนองทัพค่ายยังมีหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้าน  การนำน้ำมาใช้โดยการสูบน้ำด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) เข้าหอถังสูงและสูบน้ำผ่านท่อส่งน้ำ ส่งไปยังแปลงเกษตรพืชผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ จากกการลงพื้นที่ที่ผ่านมารอบ ๆ หนองน้ำชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัวซึ่งค่อนข้างปลูกกันทั้งหมู่บ้าน  นอกจากจะใช้ในการเกษตรแล้วนั้นยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร  เรามาดูกันเลยว่าในชุมชนมีแนวทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจอะไรอีกบ้าง  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านตาลอง  หมู่บ้านนวัตวิถีบ้านหนองเกาะน้อย และหมู่บ้านนวัตวิถีบ้านคุ้มต่ำ  และยังมีสิ่งที่นึกถึงเป็นสิ่งแรกเมื่อนึกถึงบ้านทุ่งวังนั่นคือหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ซึ่งตั้งอยู่ ณ วัดโนนสูงทุ่งสว่าง

ตลอดการลงพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมในทุก ๆ เดือนที่ผ่านมาและการทำกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการทำงานนั้น ในส่วนของเดือนนี้เราได้ลงปฏิบัติกิจกรรม ณ บ้านหนองทัพค่าย  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ขอขอบคุณอาจารย์ประจำหลักสูตรที่บรรยายให้ความรู้และร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองทัพค่ายที่ให้ความร่วมมือและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี

   

   

     

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู