SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวธัญวลัย  แก้วลุน ประเภท บัณฑิตจบใหม่

SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “ มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ”

 

บทความ “แนวทางท่องเที่ยวตำบลหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยกรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทรีย์”

 

เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้ซึ่งตัวฉันเองรู้สึกเสียดายที่ตัวเองรู้จักโครงการนี้ช้าเนื่องจากระยะเวลาที่ตัวฉันเองได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างของโครงการu2t นี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนและได้ความรู้จากกิจกรรมต่างๆมากมายมันอาจจะเป็นข่วงเวลาที่น้อยแต่เป็นช่วงที่ดีที่ตัวฉันเองหาไม่ได้ในห้องเรียน

 

อย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับเกษตรกรที่ทำนาหรือทำการเกษตรอย่างอื่นที่ได้มีการทำตลอดทั้งปีอาจจะมีการใช้สารเคมีเพื่อทำลายวัชพืชจนทำให้สารอาหารในดินหมดไปหรือการที่เกษตรกรเผาตอข้าวเพื่อไถกลบทำอย่างอื่นจนทำให้หน้าดินเสียไม่มีสารอาหารให้พืชผักต่างๆเนื่องจากตอข้าวมีความเหนียวทำให้ย่อยสลายยากเกษตรกรหลายๆท่านก็ไม่ได้มีความรู้ในด้านการทำปุ๋ยหมักไว้เพื่อย่อยสลายหรือเป็นอาหารเสริมให้กับพืชผักที่ทำการเกษตรซึ่งทางอาจารย์และผู้จ้างงานได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้จึงมีการจะดทำกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการของ u2t ได้ให้ประโยชน์แก่ชาวบ้านและได้มอบปุ๋ยหมักและหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแก่ชาวบ้านพร้อมทั้งสอนวิธีการทำปุ๋ยหมักแก่ชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย

 

ในความรู้สึกของตัวฉันรู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมต่างภายใต้โครงการu2t ในภาคบัณฑิตจบใหม่อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นช่วงเวลาที่สร้างรายได้แก่ตัวฉันเองและครอบครัวอีกทั้งยังได้ความรู้และสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ตลอดเวลาที่ได้ร่วมทำกิจกรรมได้เห็นน้ำใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันทำกิจกรรมหรือสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาชุมชนต่อไป

SC02 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง

อื่นๆ

เมนู