ฐิตากร ศุภผล

        เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีและเป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของผมกับโครงการ U2T ซึ่งเป็นเดือนที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยอดผู้ติดเชื้อยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันทำให้ประเทศไทยมีการเปิดประเทศ ส่งผลให้ทางทีมงานโครงการ U2T สามารถลงพื้นที่และจัดกิจกรรมได้มากขึ้น

กิจกรรมในเดือนสุดท้ายส่งท้ายปีนี้ คือกิจกรรมที่ลงพื้นที่ไปจัดอบรมให้แก่คนในชุมชนตำบลทุ่งวัง ในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาทำปุ๋ยอินทร์ เนื่องจากในปัจจุบันในการทำเกษตร ไม่ว่าจะเป็นวัชพืช หรือศัตรูพืช ส่วนใหญ่จะกำจัดปัญหานี้โดยการพึ่งสารเคมี เช่น ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลงต่าง ๆซึ่งสารเคมีเหล่านี้เมื่อใช้มากๆจะทำให้หาดินเสีย เกิดปัญหาดินเค็มหรือพืชผลของเราอาจจะมีสารปนเปื้อนจากสารเคมีที่ใช้ ดังนั้นทางทีมงานจึงได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้คนในชุมชนทุ่งวังมีความรู้และความสามารถในการผลิตปุ๋ยอินทร์ใช้เองโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมี และทำให้ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างด้วย

โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมสอนทำปุ๋ยอินทร์จากทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้มีการอธิบายโดยอาจารย์ และทุกคนที่เข้ารมได้ลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในการทำปุ๋ยอินทร์จากทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมและชุมชนเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ทางทีมงานได้มอบปุ๋ยหมักและหัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแก่ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านนำไปใช้และพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มากขึ้น การที่ชุมชนหันมาใช้ปุ๋ยหมกแทนปุ๋ยเคมี ทำให้พืช ผัก ผลไม้ ต่าง ๆ ในชุมชนปลอดสารเคมี ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นชุมชนที่น่าทองเที่ยว สามารถนำไปเป็นจุดเด่นของตำบลได้

 

อื่นๆ

เมนู