คุณค่าของปุ๋ยหมักในการเกษตร

วิภา จูมเกตุ

            เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการปฏิบัติงานตลอดการทำงานผู้ปฏิบัติงานก็ได้สำรวจชุมชนพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นทำอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนมากและการทำการเกษตรนั้นก็มักพบปัญหาใหญ่ๆก็คือการใช้ปุ๋ยเคมีในการทำเกษตรทำให้ดินเสื่อมสภาพ อย่างที่ทราบกันว่าดินนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตรผลผลิตจะออกมาดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดินที่ใช้ ดังนั้นจึงควรมีการฟื้นฟูสภาพดินก่อนที่จะทำการปลูกพืชทางการเกษตรโดยการใช้ปุ๋ยหมักที่ทำมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่เพื่อปรับสภาพดินก่อนที่จะทำการปลูกพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ปุ๋ยหมักนั้นมีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งในด้านการเกษตรสามารถช่วยปรับปรุงและรักษาให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีอยู่สม่ำเสมอ ในดินที่เสื่อมโทรมหรือดินที่ไม่เหมาะที่จะทำการเกษตร การใช้ปุ๋ยหมักสามารถช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ในดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ การใช้ปุ๋ยหมักสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหารให้กับดินได้ มีความเหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ทั้งทางด้านกายภาพของดิน เคมีดิน และทางชีวภาพของดิน รวมทั้งการเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน นอกจากนี้การทำปุ๋ยหมักเป็นการนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ ไม่ว่าจากภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรม บ้านเรือนมาผ่านกระบวนการหมัก วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ถ้าหากไม่นำามาใช้ประโยชน์จะเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม การทำปุ๋ยหมักจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้เห็นความสำคัญในส่วนนี้จึงได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านหนองทัพค่าย ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีการสอนวิธีการและขั้นตอนการทำปุ๋ยหมักที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านโดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ใบไม้ ต้นกล้วย ปุ๋ยขี้วัว เป็นต้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ u2t ที่มอบโอกาสนี้ให้ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในส่วนของตำบลทุ่งวัง ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและมีความสุขที่ได้มาทำงานนี้ซึ่งเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือชาวบ้านโดยตลอดการทำงานก็ได้มีมิตรภาพมากมายทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู