ปุ๋ยอินทรีย์ที่ทุ่งวัง

นายวีระพล ภูหัวไร่

            จากเดือนที่ผ่านมา ภายในเดือนธันวาคมนี้ทางผู้จ้างงานได้จัดทำปุ๋ยธรรมชาติและบอกคุณประโยชน์ที่แตกต่างจากปุ๋ยเคมี หรือบรรยากาศที่เราใช้สูดดมเข้าไปในทุก ๆ วันหรือทุก ๆ กิจกรรม

การทำปุ๋ยหมักธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยสิ่งของธรรมชาติที่ชาวบ้านชาวทุ่งวังสามารถหาได้ง่าย และไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องมาจากปุ๋ยธรรมชาติประกอบด้วยมูลสัตว์ เศษใบไม้และผลไม้ที่ได้ผสมกับหัวเชื้อเร่งการหมัก ทำให้การทำปุ๋ยหมักธรรมชาตินั้นเร่งผลผลิตได้ฉับไวเหมาะแก่นำมาประกอบการเกษตรอย่างยิ่ง เพราะปุ๋ยเคมีนั้นประกอบจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และทำให้ผักและผลไม้นั้น มีสารตกค้าง ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ เช่น โรคไค โรคตับ และโรคลำไส้ อื่นๆ ที่เป็นสารตกค้าง ทำให้ผักและผลไม้ของชาวบ้าน เป็นธรรมชาติ ผู้ใหญ่ทานได้ เด็กทานดี เช่นนี้เองจึงไม่แปลกที่ร่างกายของเราจะเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่าง ๆ ได้ง่ายจากการสะสมของสารเคมีเหล่านี้ ดังนั้น โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จึงได้สอดแทรกกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากพืชขึ้นมา เพื่อช่วยให้ชุมชนตำบลทุ่งวัง ได้มีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากพืชผัก  เศษใบไม้ เศษอาหาร การทำปุ๋ยชีวภาพ และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เองด้วย

ผลจากการปฏิบัติงานของผู้จ้างงานประจำตำบลนั้นได้เล็งเห็นถึงปัญหาและดำเนินการช่วยเหลือไม่ว่าการเก็บข้อมูล การอบรมให้แก่ชาวบ้านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตามเป้าหมายที่ทางโครงการ U2T นั้นได้ตั้งเอาไว้ ดังนั้นกิจกรรมที่ผ่านมาได้ผลตอบรับได้ดีและตรงตามเป้าหมาย มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย ดังนั้นสารเคมีที่เกิดขึ้น เกิดจากฝีมือมนุษย์ และถ้าสารเคมีจะลดลงมนุษย์เองต้องช่วยกัน และประโยชน์ต่าง ๆ ก็จะตามมา ทำให้การปลูกผัก ปลูกข้าวช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดสารเคมีในร่างกายได้ด้วยและบรรยากาศจะน่าอยู่มากขึ้น

 

   

 

อื่นๆ

เมนู