“ช่วยเหลือเพื่อกักกัน”

           จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้นได้มีการระบาดไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งประเทศไทยทำให้หลายจังหวัดเป็นพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ประชาชนที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงที่เป็นพื้นที่ควบคุมนั้นต้องพากันทยอยกลับบ้านเพื่อมารักษาตัว รักษาใจ กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

            จะเห็นได้ว่านโยบายของแต่ละเขตจังหวัดที่เกิดขึ้นเหมือนๆกันดังกล่าวนั้น ก็คือ การจัดตั้งศูนย์กักกันตัวตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นสถานที่กักกันตัว เมื่อมีประชาชนที่มาจากนอกเขตจังหวัดทุกคนจะต้องรายงานตัวเพื่อกักกันตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อรอดูอาการของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น และจะต้องมีสาธารณสุขประจำตำบลคอยดูแลตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและคอยรายงานผลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยฯ  จึงได้เล็งเห็นว่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือหลักปัจจัยสี่มีการแทรกกิจกรรมตรงนี้เข้าไปในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยฯด้วยเช่นกัน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้กักกันตัว และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อีกทั้งยังเป็นการช่วยเสริมสร้างกำลังใจให้ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

ประชาชนที่มาจากนอกเขตจังหวัดทุกคนจะต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เพื่อรอดูอาการของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น และในช่วง 14 วันนี้เองปัจจัยสี่คือสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย ดังนั้นโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาลัยฯ จึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องแทรกกิจกรรมนี้เข้าไปด้วย เพื่อเป็นการช่วยเหลืออีกทางหนึ่งของโครงการฯหนึ่งตำบลหนึ่

อื่นๆ

เมนู