ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ในปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้น ทางอำเภอแคนดงจึงได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ศูนย์พักคอยรอการส่งต่อผู้ป่วยโควิด 19 (community isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ที่เดินทางกลับภูมิลำเนามาเพื่อรักษาตัว ณ หอประชุมอำเภอแคนดง (เฉพาะผู้ป่วยสีเขียว) โดยหากมีผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงจะส่งตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.แคนดงในทันที

  • การจัดเตรียมศูนย์พักคอยอำเภอแคนดง (Community Isolation) 

                       

  • ตรวจเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่และผู้ที่กักตัว ณ ศูนย์กักตัวของแต่ละตำบล (Local Quarantine) และมอบชุดอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้กักกันตัวโควิด – 19

       

การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 9 ดังนี้
1. ผู้เดินทางเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านต้องลงทะเบียนในระบบ ต.8 บร. (Buriram Healthy Passport) และปฏิบัติตนดังนี้
– กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ให้รายงานตัว ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด โดยต้องกักตัว 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทันทีเพื่อเข้ารับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ตามดุลยพินิจของแพทย์
– กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ให้รายงานตัวและรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด
* กรณีมีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid test หรือ R-T PCR หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ COVID-19) ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
* กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้กักตัวและสังเกตอาการตนเองที่บ้าน (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
– กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ให้รายงานตัวและรับการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ พื้นที่กักกันโรคระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) / ในท้องที่ที่อำเภอกำหนด
* กรณีมีความเสี่ยง ต้องได้รับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ COVID-19 แบบ Rapid test หรือ R-T PCR หากผลเป็นบวก (ติดเชื้อ COVID-19) ให้เข้าสู่ระบบการรักษา หากผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ COVID-19) ให้สังเกตอาการตนเอง และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
* กรณีไม่มีความเสี่ยง ให้สังเกตอาการตนเอง และใช้ชีวิตตามแนวทาง DMHTT อย่างเคร่งครัด
2. กำหนดกิจกรรมสำหรับผู้เดินทางสู่จังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่ต้องกักตัว 6 ข้อ โดยต้องปฏิบัติตนตามแนวทาง DMHTTA อย่างเคร่งครัด ดังนี้
    2.1 ผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ชนิด AstraZeneca 1 เข็ม มากกว่า 14 วัน หรือ วัคซีนชนิดอื่นใดครบจำนวนตามเกณฑ์ที่กำหนด
    2.2 ผู้ที่ผ่านการกักกันตัวโดยสถานที่กักกันแห่งรัฐ (State Quarantine) และได้รับการนำส่งโดยกระบวนการของรัฐ
    2.3 ผู้ที่ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม หรือติดต่อราชการที่จำเป็น (มีผลตรวจ Rapid Test / RT-PCR จากจังหวัดต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง และอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่จัดหาไว้ให้)
    2.4 ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่
    2.5 ผู้คุมรถรับขนสินค้า/รับขนส่งผู้โดยสาร
    2.6 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังตามที่ ศบค. ประกาศกำหนด
                    

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เราก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ชุมชนของเราเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด 19 ต่อไป          #DMHTT = เว้นระยะห่าง/สวมแมส/หมั่นล้างมือ/ตรวจวัดอุณหภูมิ/ใช้แอพไทยชนะ

อื่นๆ

เมนู