การดูแลและป้องกันจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            นายพีรพัฒน์ นาคดี
            จากบทความเดือนที่แล้วแล้วได้พูดถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จึงทำให้ในเดือนที่ผ่านมาไม่สามารถลงพื้นที่ได้ซึ่งในเดือนนี้ก็เช่นกันการแผ่ระบาดของเชื้อนั้นไม่ลดลงและยังคงมีการแผ่ระบาดอยู่ซึ่งในเดือนนี้จะมาแนะนำแนวทางการป้องกันและวิธีที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังนี้

            ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิด ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านตลอดเวลาใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลเอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร แยกของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้กับคนอื่น กินอาหารที่ร้อนหรือทำเสร็จใหม่ๆ หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

           จากที่กล่าวมาข้านต้นนั้นเป็นเพียงวิธีป้องกันและหลีงเลี่ยงพื้นฐานที่ควรป้องกันไว้จากการป้องกันดังกล่าวในเดือนนี้นี้ทางกลุ่มผู้จากงานได้นำเจลล้างมือไปมอบให้แก่ชาวบ้านตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ซึ่งได้หลีกเลี่ยงจากพื้นที่เสี่ยงก่อนไปมอบเป็นอย่างดทั้งนี้ทางเราจะหาแนวทางวางแผนในการแนะนำชาวบ้านในเดือนต่อๆ ไป

                           

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู