แบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด ตำบลทุ่งวัง

                      จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่ 6 ทำให้ทราบถึงข้อมูลของผลกระทบจากการแพร่ระบายของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในด้านสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและการทำมาหากินของชาวบ้านในชุมชน รวมไปถึงได้ทราบข้อมูลของกลุ่มเสี่ยง ที่เป็นคนชราและเด็กเล็ก ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อและมีอาการรุนแรงมากกว่าชาวบ้านกลุ่มอื่น ๆ บทความนี้จะเล่าเรื่องของการลงพื้นที่ในเดือนที่ 7 เป็นการเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

                      ผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้มีชาวบ้านในตำบลทุ่งวัง ดำเนินชีวิตประจำวันได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการทำงาน การเดิน การศึกษาของเด็ก ๆ ในชุมชน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งเชื้อไวรัสโควิด 19 มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้น ต้องมีการกักตัวและเข้ารักษาที่โรงพยาบาลประจำอำเภอและโรงพยาบาลสนามที่ได้จัดเตรียมไว้ในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งมีหน่วยงานในตำบลทำหน้าที่ดูแลทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อแล้วและผู้ที่ยังไม่ได้รับเชื้อ เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนต่าง ๆ ในตำบลทุ่งวัง จึงได้มีการบริจาคอาหารแห้งและน้ำดื่ม ผ่านต่างองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดสรรไปยังชุมชนในตำบล รวมไปถึงการร่วมมือกับกลุ่ม อสม. เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่มีการจัดศาสนพิธีเป็นเวลานานจึงต้องมีการเข้าไปทำความสะอาด อีกทั้งได้ทำการบริจาคเจลล้างมือแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยผ่านทางกลุ่ม อสม.เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและบุคลากรที่ต้องทำหน้าที่ดูแลชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 


 


 

อื่นๆ

เมนู