การร่วมมือสู้โควิด 19

นายวีระพล ภูหัวไร่

          จากเดือนที่แล้วแล้วได้พูดถึงสถานการณ์และปัญหาที่เกิดจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ในเดือนที่ผ่านมานั้นไม่สามารถลงพื้นที่ได้ ซึ่งในเดือนนี้ก็เช่นกันการแผ่ระบาดของเชื้อนั้นไม่ลดลงและยังคงมีการแผ่ระบาดอยู่เป็นจำนวนมาก  เราจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้

          ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากออกจากบ้านให้เว้นระยะห่างจากคนอื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น หรือพื้นที่ปิด ใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่นอกบ้านตลอดเวลา ใช้รถสาธารณะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหารแยกของใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้กับคนอื่น กินอาหารที่ร้อนหรือทำเสร็จใหม่ ๆ หากเดินทางกลับจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควรกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน เพื่อรอดูอาการของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้น และปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หมั่นสังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้ไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

          จากมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงวิธีป้องกันและหลีงเลี่ยงพื้นฐานที่ควรป้องกันไว้ ในช่วงนี้ทุกคนในตำบลทุ่งวังต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก จากการป้องกันดังกล่าวในเดือนนี้นี้ทางกลุ่มผู้จากงานได้นำเจลล้างมือไปมอบให้แก่ชาวบ้านตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ ซึ่งได้หลีกเลี่ยงจากพื้นที่เสี่ยงก่อนไปมอบเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทางเราจะหาแนวทางวางแผนในการแนะนำชาวบ้านในเดือนต่อ ๆ ไปด้วยความห่วงใยจากทางผู้ปฏิบัติงาน อว.

            

อื่นๆ

เมนู