Future of Marketing 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ การค้าและ การเดินทาง เป็นอุปสรรคต่อชุมชนชาวทุ่งวัง ที่มีสินค้า Otop เป็นสินค้าขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งปกติจะออก Boot ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อ Promoted สินค้าและนำรายได้เข้าสู่ชุมชน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถที่จะออก Boot จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อนำรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่ชาวตำบลทุ่งวังได้

ดังนั้นผู้จ้างงานจึงได้มีการจัดอบรบการตลาดออนไลน์เพื่อ Upskill Usesilk เพื่อส่งเสริมการตลาด ขยายวงการซื้อขายให้กว้างขึ้น ปลอดเชื้อและปลอดภัย ขายอยู่บ้าน เพียงแค่มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ก็สามารถสร้างรายได้ง่ายๆให้กับชุมชนอีกด้วย

ซึ่งในปัจจุบันการซื้อขายผ่านทางออนไลน์เป็นนิยมเป็นอย่างมาก เช่น Facebook Instagram หรือช่อง Youtube ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างการรายได้ให้แก่ชุมชนได้จริง  ผู้จ้างงานจึงจัดอบรบ นำความรู้และองค์ประกอบเกี่ยวการตลาดออนไลน์(Marketing online)ให้แก่ชุมชนชาวทุ่งวัง ปรับเปลี่ยนวิธีการขายในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป

 

 

 

 

 

        

อื่นๆ

เมนู