ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                        ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่                          (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงานในเดือนกันยายน ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

  • การดำเนินงานของห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง
  • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คืออะไร การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หมายถึง การระงับข้อพิพาทที่มีบุคคลที่สามเข้ามาช่วยดำเนินการเพื่อให้ คู่กรณีมีโอกาสในการเจรจาตกลงกันเพื่อระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและปราศจากการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกที่นอกเหนือไปจากการฟ้องร้องคดีต่อศาล

– ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง ร่วมกับ เสมียนตรา อ.แคนดง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ได้ไกล่เกลี่ยกรณีเงินกู้สวัสดิการออมสินสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยเฉพาะดอกเบี้ย ผลการปฏิบัติทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงกันได้

      

– ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลแคนดง และ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนดง ลงพื้นที่สำรวจกรณีมีการแจ้งถึงประเด็นน้ำเสียในอ่างเก็บน้ำแคนดง ซึ่งคณะที่ลงพื้นที่ได้สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการทำการเกษตรในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลจากที่ต่าง ๆ มาลงที่อ่างเก็บน้ำแคนดง โดยในเบื้องต้นทางเทศบาลตำบลแคนดง ได้นำน้ำจากแหล่งอื่น ๆ มาใช้ในผลิตน้ำประปา ส่วนน้ำที่เสียได้ระบายออกไปเป็นส่วนใหญ่แล้ว

      

  • การดำเนินงานด้านการสนับสนุน
  • คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบดำเนินการกำหนดพื้นที่ควบคุม บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 และบ้านเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน และมอบหมายภารกิจ และจัดตั้งกองอำนวยการร่วมป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่อำเภอแคนดง เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำนวยการ และสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

– ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยพี่ๆน้องๆจากที่ทำการปกครองอำเภอแคนดง จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ และมอบของอุปโภค บริโภค ให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่เฝ้าจุดตรวจในระหว่างมีคำสั่งปิดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

       

       

– ได้ร่วมต้อนรับคณะเครื่อข่ายกสิกรรมบุรีรัมย์ที่ให้ความรู้การทำน้ำสมุนไพรต้านโควิด -19 กับชาวบ้านยางน้อย ณ บ้านยางน้อย ม.2 ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

   

อื่นๆ

เมนู