ผลิตภัณฑ์ในชุมชนและการทำตลาดออนไลน์ ต.ทุ่งวัง

         จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเดือนที่ 7 ได้ทำการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลทุ่งวังเนื่องจากผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยการนำอาหารแห้งและน้ำดื่มไปบริจาค ผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดสรรไปยังชุมชนต่าง ๆ ในตำบลทุ่งวัง รวมไปถึงการร่วมมือกับกลุ่ม อสม. เข้าไปทำความสะอาดในสถานที่สำคัญในชุมชน เช่น บริเวณวัด เป็นต้น ซึ่งในเดือนที่ 8 นี้ได้มีการอบรมการตลาดออนไลน์และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนตำบลทุ่งวัง

         เนื่องจากในชุมชนตำบลทุ่งวังนั้นมีทรัพยากรที่สามารถนำมาพัฒนาและแปรรูปให้เป็นสินค้าที่สามารถจัดจำหน่ายเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชนได้ แต่ชาวบ้านยังไม่มีความรู้ ความสามารถที่มากพอ เพื่อที่จะพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ขึ้นมาด้วยตนเอง ทางโครงการจึงได้เก็บข้อมูล ศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น จากนั้นได้ทำการถ่ายทอดความรู้ ขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ในการสร้างผลิตภัณฑ์ในแก่ชาวบ้านในชุมชน ผ่านทางวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและผู้จ้างงาน เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านสามารถผลิตขึ้นเองได้แล้ว ทางโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของการตลาด จึงได้เลือกวิธีการทำการตลาดออนไลน์เป็นช่องทางในการโฆษณาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน เนื่องจากการตลาดออนไลน์เป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยชุมชนได้อย่างง่ายดาย สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านในชุมชนก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทำให้เกิดการพัฒนาของตำบลทุ่งวังให้มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น


 

   


อื่นๆ

เมนู